Posts Tagged ““وطن منتشر”

توضیحات “وطن امروز” درباره منتشر نشدن

By |

توضیحات “وطن امروز” درباره منتشر نشدنکانال اطلاع رسانی روزنامه وطن امروز در تلگرام در مطلبی با عنوان “همزمانی جالب اقدام قهری برای تخلیه ساختمان وطن امروز و دروغ پردازی خبرگزاری دولت” در خصوص حواشی عدم انتشار امروز این روزنامه نوشت: توضیحات “وطن امروز” درباره منتشر نشدن کانال اطلاع رسانی روزنامه وطن امروز در تلگرام در…

Read more »