Posts Tagged ““مسترکارت””

وزیر ارتباطات: مذاکره ای برای “مسترکارت” انجام نشده است

By |

وزیر ارتباطات: مذاکره ای برای “مسترکارت” انجام نشده استوزیر ارتباطات با بیان اینکه مذاکره ای برای “مسترکارت” انجام نشده است، گفت: بنده از اینکه سرور تلگرام به ایران انتقال یابد مطلع نیستم محمود واعظی دقایقی قبل در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در رابطه با اقدامات انجام شده در زمینه مسترکارت اظهار داشت: مذاکرات…

Read more »