Posts Tagged “ است”

 احمد توکلی: راه حل ماجرای مینو خالقی از اختیارات رهبری است

By |

 احمد توکلی: راه حل ماجرای مینو خالقی از اختیارات رهبری استرد صلاحیت نامزدی پس از انتخاب شدن با نظر شورای محترم نگهبان سابقه نداشته است. هر امر بی سابقه، به ویژه اگر با حقوق افراد کثیری درگیر باشد حساسیت جامعه را برمی انگیزد. این حساسیت به حق است و باید به خاطر وجود آن…

Read more »