Posts Tagged “«سرباز پادگان”

«سرباز صنعت» به جای سربازی در پادگان

By |

«سرباز صنعت» به جای سربازی در پادگان«سربازان چه غریبانه جان سپردند. آمده بودند مشق خدمت کنند اما در سیاه مشق مدیریت و تدبیر جان دادند». این بخشی از تلگرام نوشت؛ رئیس پارلمان بخش خصوصی درپی وقوع حادثه درگذشت ١٩ سرباز پادگان ٠٥ کرمان بود. او درحالی از ضرورت تغییر سازوکار سربازی درکشور سخن می گوید…

Read more »