Posts Tagged “«خبرنگار علیه”

دام «خبرنگار علیه خبرنگار»!

By |

دام «خبرنگار علیه خبرنگار»!شهرام شرفی: «والتر لیپمن» از روزنامه نگاران مشهوری بود که جمله ای بااهمیت از وی برجای مانده است: «روزنامه، کتاب مقدس دموکراسی است»؛ شاید امروزه که تعریف رسانه های گروهی نه فقط شامل رادیو و تلویزیون و روزنامه ها بلکه شامل رسانه ای نوپا هم چون تلگرام هم می شود، بتوان واژه…

Read more »