Posts Tagged “«تلگرام» نزدیک”

وداع با «تلگرام» نزدیک است

By |

وداع با «تلگرام» نزدیک استامروزه باافزایش تعدادکاربران تلفن های هوشمند،اپلیکیشن های پیام رسان وشبکه های اجتماعی این وسایل ارتباطی دیگر جزو جدایی ناپذیر زندگی بشرشده اند وطبق تحقیقات مؤسسه مشاوره ای آمریکایی Activate امروزه حداقل ۵/۲ میلیارد نفردرجهان حداقل در یکی عضویت دارند. وداع با «تلگرام» نزدیک است امروزه باافزایش تعدادکاربران تلفن های هوشمند،اپلیکیشن های…

Read more »

وداع با «تلگرام» نزدیک است؟

By |

وداع با «تلگرام» نزدیک است؟امروزه با افزایش تعداد کاربران تلفن های هوشمند، اپلیکیشن های پیام رسان وشبکه های اجتماعی حالا این وسایل ارتباطی دیگر جزو جدایی ناپذیر زندگی بشر شده اند و طبق تحقیقات مؤسسه مشاوره ای امریکایی Activate امروزه حداقل 5/2 میلیارد نفر در سراسر جهان حداقل در یکی از این اپ ها عضویت…

Read more »

وداع با تلگرام نزدیک است؟

By |

وداع با تلگرام نزدیک است؟امروزه با افزایش تعداد کاربران تلفن های هوشمند، اپلیکیشن های پیام رسان وشبکه های اجتماعی حالا این وسایل ارتباطی دیگر جزو جدایی ناپذیر زندگی بشر شده اند و طبق تحقیقات مؤسسه مشاوره ای امریکایی Activate امروزه حداقل 2/5 میلیارد نفر در سراسر جهان حداقل در یکی از این اپ ها عضویت…

Read more »