Posts Tagged “«تلگرام» زند”

وقتی «تلگرام» برای دختران و پسران آستین بالا می زند

By |

وقتی «تلگرام» برای دختران و پسران آستین بالا می زندمتوسل شدن به فضای مجازی برای ساختن یک زندگی مشترک، چند وقتی است که ذهن جوانان را درگیر کرده و باعث شده افرادی جز خانواده در دنیای مجازی برای ازدواج جوانان پیش قدم شوند. وقتی «تلگرام» برای دختران و پسران آستین بالا می زند متوسل شدن…

Read more »

وقتی تلگرام برای جوانان آستین بالا می زند

By |

وقتی تلگرام برای جوانان آستین بالا می زندمتوسل شدن به فضای مجازی برای ساختن یک زندگی مشترک، چند وقتی است که ذهن جوانان را درگیر کرده و باعث شده افرادی جز خانواده در دنیای مجازی برای ازدواج جوانان پیش قدم شوند. وقتی تلگرام برای جوانان آستین بالا می زند متوسل شدن به فضای مجازی برای…

Read more »