Posts Tagged “«تلگرام» اروپا”

نگرانی اروپا از «تلگرام»

By |

نگرانی اروپا از «تلگرام»سیاستمداران اروپایی و متخصصان حوزه فناوری در این قاره از استفاده روزافزون تروریست های داعش از تلگرام برای رمزگذاری ارتباطات خود و برنامه ریزی فعالیت های تروریستی اظهار نگرانی کرده اند.به گزارش نیویورک تایمز، فرانسه که طی ماه های اخیر به کانون فعالیت های تروریستی داعش در اروپا مبدل شده، قصد دارد…

Read more »