Posts Tagged “«ایستاده» پاک”

فیلمی که «ایستاده» …تا «غبار» فراموشی از ارزشهایمان پاک کند

By |

فیلمی که «ایستاده» …تا «غبار» فراموشی از ارزشهایمان پاک کنددو ساعتی از نیمه شب گذشته! در این شب های قدر،خواب به چشمان نمی آید. روایت است که می گویند دراین شب ها، شب بیداری هم عین عبادت است اما من فقط بیدار نیستم. یک فیلم همه ذهنم را مشغول کرده است. فیلمی به نام «ایستاده…

Read more »