Posts Tagged “«آدم کسی”

این روزها «آدم بددل» چه کسی است؟

By |

این روزها «آدم بددل» چه کسی است؟گروه های مجازی نظیر تلگرام، شاید، مهم ترین عرصه ای باشد که روند جنسیت زدائی در آن با سرعت بیشتری در جریان است یعنی در شبکه های اجتماعی مجازی، زن و مرد؛ معمولا فارغ از زن یا مرد بودن؛ درباره نوشته ها و مطالب نظر می دهند و به…

Read more »