Posts Tagged “«آبفا» خوزستان”

آیا «آبفا» از نیروهای متخصص خود استفاده می کند؟ / آرزویی که سال ها بر دل خوزستان ماند

By |

آیا «آبفا» از نیروهای متخصص خود استفاده می کند؟ / آرزویی که سال ها بر دل خوزستان ماندبه قلم: عبدا… منصفی/ روزنامه کارون عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید) آیا «آبفا» از نیروهای متخصص خود استفاده می کند؟ / آرزویی که سال ها بر دل خوزستان ماند به قلم: عبدا… منصفی/…

Read more »