Posts Tagged “؟! افزار”

تلگرام نرم افزار محبوبِ داعش ؟!

By |

تلگرام نرم افزار محبوبِ داعش ؟!34 درصد ارتباطات اینترنتی گروه تروریستی داعش مبتنی بر تلگرام انجام می شود و امکانات امنیتی ویژه در آن باعث شده است تروریست ها براحتی بتوانند بدون مشخص شدن هویت خود، اطلاعات محرمانه را رد و بدل کنند. تلگرام نرم افزار محبوبِ داعش ؟! 34 درصد ارتباطات اینترنتی گروه تروریستی…

Read more »