Posts Tagged “، این”

آن تلگراف ، این تلگرام

By |

آن تلگراف ، این تلگراممهرداد حجتی روزنامه نگار چرخ پنجمم. لابد بعد از چند هفته که اظهار وجود کرده ام من را شناخته اید. چرخ پنجم اهل اظهار وجود نیست. اما آن چرخ پنجم با من فرق می کند. هرچه باشد من چرخ نیستم. اما چرخ پنجمم. همیشه همین طور می شود به وقت معرفی…

Read more »