45 میلیون ایرانی، تلگرام را قُرق کردند

45 میلیون ایرانی، تلگرام را قُرق کردند
الناز محمدی| ایرانی ها یک بار دیگر رکورد زدند و باز هم در استفاده از پیام رسانی که این روزها کمتر کسی در ایران از آن خبر ندارد. تلگرام؛ افزونه پیام رسان تلفن همراه که خیلی زود وارد ایران شد و خیلی زود همه پیام رسان ها را پشت سر گذاشت. در نخستین ماه هایی که تلگرام را دو برنامه نویس روس نوشته بودند و به کشورهای نزدیک می فرستادند، شاید خودشان هم فکرش را نمی کردند روزی بیاید که نیمی از جمعیت یک کشور پرجمعیت، بیشتر راه های ارتباطی قبل را رها کنند و بیشتر ساعت های شبانه روزشان را بچسبند به پیام رسانی که آنه …

45 میلیون ایرانی، تلگرام را قُرق کردند

الناز محمدی| ایرانی ها یک بار دیگر رکورد زدند و باز هم در استفاده از پیام رسانی که این روزها کمتر کسی در ایران از آن خبر ندارد. تلگرام؛ افزونه پیام رسان تلفن همراه که خیلی زود وارد ایران شد و خیلی زود همه پیام رسان ها را پشت سر گذاشت. در نخستین ماه هایی که تلگرام را دو برنامه نویس روس نوشته بودند و به کشورهای نزدیک می فرستادند، شاید خودشان هم فکرش را نمی کردند روزی بیاید که نیمی از جمعیت یک کشور پرجمعیت، بیشتر راه های ارتباطی قبل را رها کنند و بیشتر ساعت های شبانه روزشان را بچسبند به پیام رسانی که آنه …
45 میلیون ایرانی، تلگرام را قُرق کردند

بک لینک رنک 3

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی