کمک تلگرام به رونق بازار مسکن!

کمک تلگرام به رونق بازار مسکن!
گرایش برخی واسطه های بازار مسکن به استفاده از امکانات «تلگرام» برای معرفی فایل های فروش، به شکل گیری نسل پنجم بازاریابی ملکی منجر شد. دلالان ملک با تشکیل کانال یا گروه تلگرامی می توانند همچون الگوی جهانی بازاریابی ملک، به «معرفی تصویری» آپارتمان های آماده فروش رو بیاورند و از محدودیت زمان و مکان در مشاوره ملکی خارج شوند.

کمک تلگرام به رونق بازار مسکن!

گرایش برخی واسطه های بازار مسکن به استفاده از امکانات «تلگرام» برای معرفی فایل های فروش، به شکل گیری نسل پنجم بازاریابی ملکی منجر شد. دلالان ملک با تشکیل کانال یا گروه تلگرامی می توانند همچون الگوی جهانی بازاریابی ملک، به «معرفی تصویری» آپارتمان های آماده فروش رو بیاورند و از محدودیت زمان و مکان در مشاوره ملکی خارج شوند.
کمک تلگرام به رونق بازار مسکن!

خرید بک لینک

موسیقی