کانال های همسریابی در تلگرام مجوز ندارند

کانال های همسریابی در تلگرام مجوز ندارند
مدیرکل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان گفت: هیچ یک از کانال هایی که در تلگرام درباره همسریابی فعالیت می کنند مورد تایید وزارت ورزش و جوانان نیستند و جوانان در دام این کانال ها نیفتند. به گزارش ایسنا، ناصر صبحی قراملکی گفت: هیچ یک از کانال هایی که در تلگرام درباره همسریابی فعالیت می کنند مورد تأیید وزارت ورزش و جوانان نیستند اما بعضی سایت ها از برخی دستگاه های دیگر مجوز دارند.
وی در ادامه گفت: 50 مرکز مشاوره تخصصی ازدواج مورد تأیید داریم که از امکانات بسیار خوبی برخوردار …

کانال های همسریابی در تلگرام مجوز ندارند

مدیرکل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان گفت: هیچ یک از کانال هایی که در تلگرام درباره همسریابی فعالیت می کنند مورد تایید وزارت ورزش و جوانان نیستند و جوانان در دام این کانال ها نیفتند. به گزارش ایسنا، ناصر صبحی قراملکی گفت: هیچ یک از کانال هایی که در تلگرام درباره همسریابی فعالیت می کنند مورد تأیید وزارت ورزش و جوانان نیستند اما بعضی سایت ها از برخی دستگاه های دیگر مجوز دارند.
وی در ادامه گفت: 50 مرکز مشاوره تخصصی ازدواج مورد تأیید داریم که از امکانات بسیار خوبی برخوردار …
کانال های همسریابی در تلگرام مجوز ندارند

فروش بک لینک