پلیس فتای قلابی تلگرام به دام افتاد

پلیس فتای قلابی تلگرام به دام افتاد
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری متهمی که با عنوان پلیس فتا در کانال تلگرام فعالیت می کرد، خبر داد.

پلیس فتای قلابی تلگرام به دام افتاد

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری متهمی که با عنوان پلیس فتا در کانال تلگرام فعالیت می کرد، خبر داد.
پلیس فتای قلابی تلگرام به دام افتاد

دانلود سرا