پشت پرده بسته شدن همزمان تلگرام سه بازیکن پرسپویلس

پشت پرده بسته شدن همزمان تلگرام سه بازیکن پرسپویلس
این روزها جنگ و جدل برانکو و کیروش ابعاد وسیعی پیدا کرده و در این میان هواداران پرسپولیس هم موضع گیری هایی عمدتا به نفع برانکو داشته اند.

پشت پرده بسته شدن همزمان تلگرام سه بازیکن پرسپویلس

این روزها جنگ و جدل برانکو و کیروش ابعاد وسیعی پیدا کرده و در این میان هواداران پرسپولیس هم موضع گیری هایی عمدتا به نفع برانکو داشته اند.
پشت پرده بسته شدن همزمان تلگرام سه بازیکن پرسپویلس

کانون نماز