پرحرفی دولت سوژه کانال های اصلاح طلب/ تشکر معصومه ابتکار از جناب خان/ تهدید دولت «فزرتی» بحرین/ بدنبال خورشید تابان برجام

پرحرفی دولت سوژه کانال های اصلاح طلب/ تشکر معصومه ابتکار از جناب خان/ تهدید دولت «فزرتی» بحرین/ بدنبال خورشید تابان برجام
به گزارش « عصر دنا » به نقل از
گروه سیاسی مشرق – با رصد کانال های تلگرامی که این روزها بازارشان داغ شده، می توان بسیاری از اخبار را سریعتر و بدون پرده دریافت کرد؛ جذابیت اخبار تلگرامی موجب شد تا به صورت گزینشی، اخبار رسمی و غیررسمی و همچنین انتخاباتی منتشر شده در این کانال ها مورد بررسی قرار دهیم .
******
نمرات تک فراوان در کارنامه اقتصادی دولت
کانال رسمی روزنامه کیهان در تلگرام به موضوع «کارنامه اقتصادی دولت» پرداخت و نوشت:
عملکرد اقتصادی دولت در سال 1394 بی برنامه، پرحاشیه و بسیا …

پرحرفی دولت سوژه کانال های اصلاح طلب/ تشکر معصومه ابتکار از جناب خان/ تهدید دولت «فزرتی» بحرین/ بدنبال خورشید تابان برجام

به گزارش « عصر دنا » به نقل از
گروه سیاسی مشرق – با رصد کانال های تلگرامی که این روزها بازارشان داغ شده، می توان بسیاری از اخبار را سریعتر و بدون پرده دریافت کرد؛ جذابیت اخبار تلگرامی موجب شد تا به صورت گزینشی، اخبار رسمی و غیررسمی و همچنین انتخاباتی منتشر شده در این کانال ها مورد بررسی قرار دهیم .
******
نمرات تک فراوان در کارنامه اقتصادی دولت
کانال رسمی روزنامه کیهان در تلگرام به موضوع «کارنامه اقتصادی دولت» پرداخت و نوشت:
عملکرد اقتصادی دولت در سال 1394 بی برنامه، پرحاشیه و بسیا …
پرحرفی دولت سوژه کانال های اصلاح طلب/ تشکر معصومه ابتکار از جناب خان/ تهدید دولت «فزرتی» بحرین/ بدنبال خورشید تابان برجام

بک لینک