ورود نسل پنجم بازاریابی ملکی به تهران

ورود نسل پنجم بازاریابی ملکی به تهران
گرایش برخی واسطه های بازار مسکن به استفاده از امکانات «تلگرام» برای معرفی فایل های فروش، به شکل گیری نسل پنجم بازاریابی ملکی منجر شد. دلالان ملک با تشکیل کانال یا گروه تلگرامی می توانند همچون الگوی جهانی بازاریابی ملک، به «معرفی تصویری» آپارتمان های آماده فروش رو بیاورند و از محدودیت زمان و مکان در مشاوره ملکی خارج شوند. این نوع واسطه گری که صرفا از طریق آژانس های دارای مجوز صنفی امکان پذیر است، 10 مسیر جدید برای جذب تقاضای مسکن و اتصال سریع آن به سمت عرضه، ایجاد می کند.
به گزارش دنیای اقتصاد: نسل …

ورود نسل پنجم بازاریابی ملکی به تهران

گرایش برخی واسطه های بازار مسکن به استفاده از امکانات «تلگرام» برای معرفی فایل های فروش، به شکل گیری نسل پنجم بازاریابی ملکی منجر شد. دلالان ملک با تشکیل کانال یا گروه تلگرامی می توانند همچون الگوی جهانی بازاریابی ملک، به «معرفی تصویری» آپارتمان های آماده فروش رو بیاورند و از محدودیت زمان و مکان در مشاوره ملکی خارج شوند. این نوع واسطه گری که صرفا از طریق آژانس های دارای مجوز صنفی امکان پذیر است، 10 مسیر جدید برای جذب تقاضای مسکن و اتصال سریع آن به سمت عرضه، ایجاد می کند.
به گزارش دنیای اقتصاد: نسل …
ورود نسل پنجم بازاریابی ملکی به تهران

بک لینک رنک 7

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی