نیمی از تعداد کاربران تلگرام ایرانی شدند!

نیمی از تعداد کاربران تلگرام ایرانی شدند!
در خبر آبان ماه 1394 بر اساس محاسبات صورت گرفته از روی سرور مرکزی تلگرام تعداد کاربران ایرانی 23 میلیون شمارش شد. اما امروز بیش از 45 میلیون کاربر ایرانی روی تلگرام داریم!

نیمی از تعداد کاربران تلگرام ایرانی شدند!

در خبر آبان ماه 1394 بر اساس محاسبات صورت گرفته از روی سرور مرکزی تلگرام تعداد کاربران ایرانی 23 میلیون شمارش شد. اما امروز بیش از 45 میلیون کاربر ایرانی روی تلگرام داریم!
نیمی از تعداد کاربران تلگرام ایرانی شدند!

فروش بک لینک

موزیک سرا