نیمی از تعدادکاربران تلگرام ایرانی شدند!

نیمی از تعدادکاربران تلگرام ایرانی شدند!
در خبر آبان ماه 1394 بر اساس محاسبات صورت گرفته از روی سرور مرکزی تلگرام تعداد کاربران ایرانی 23 میلیون شمارش شد. اما امروز بیش از 45 میلیون کاربر ایرانی روی تلگرام داریم!

نیمی از تعدادکاربران تلگرام ایرانی شدند!

در خبر آبان ماه 1394 بر اساس محاسبات صورت گرفته از روی سرور مرکزی تلگرام تعداد کاربران ایرانی 23 میلیون شمارش شد. اما امروز بیش از 45 میلیون کاربر ایرانی روی تلگرام داریم!
نیمی از تعدادکاربران تلگرام ایرانی شدند!

خرید بک لینک

اسکای نیوز