نفوذ اومانیسم در سبک زندگی با تلگرام!

نفوذ اومانیسم در سبک زندگی با تلگرام!
وقتی انسان محوری پُررنگ شد، خدامحوری و اخلاق محوری کمرنگ می شود و به این ترتیب ما شاهد بروز و ظهور سبک زندگی جنگلی خواهیم بود که در آن وقتی شیر گرسنه شد، به گله آهو حمله می کند چون فقط خود و نیازش ارجحیت دارد.

نفوذ اومانیسم در سبک زندگی با تلگرام!

وقتی انسان محوری پُررنگ شد، خدامحوری و اخلاق محوری کمرنگ می شود و به این ترتیب ما شاهد بروز و ظهور سبک زندگی جنگلی خواهیم بود که در آن وقتی شیر گرسنه شد، به گله آهو حمله می کند چون فقط خود و نیازش ارجحیت دارد.
نفوذ اومانیسم در سبک زندگی با تلگرام!

خرید بک لینک

بازی