معرفی ربات: نستعلیق‌نویس!

معرفی ربات: نستعلیق‌نویس!

برخی بزرگان، نستعلیق را عروس خط‌ها می‌دانند.

سایت را احتمالا دیده‌اید. سایتی که متن شما را به صورت تصویری با یکی از قلم‌های نستعلیق، شکسته، خودکاری، اردو، ثلث، معلی، کوفی، عثمان طه، نیریزی تبدیل می‌کند.

مدیر این سایت اخیرا ربات تلگرامی مختص این کار را نیز با شناسه راه‌اندازی کرده است که البته فعلا فقط به خط نستعلیق پاسخ تصویری به متن ارسالی شما می‌دهد. در تستی که داشتیم، نتیجه خوب بود هرچند ده پانزده ثانیه انتظار نیاز دارد.

معرفی ربات: نستعلیق‌نویس!

برخی بزرگان، نستعلیق را عروس خط‌ها می‌دانند.

سایت را احتمالا دیده‌اید. سایتی که متن شما را به صورت تصویری با یکی از قلم‌های نستعلیق، شکسته، خودکاری، اردو، ثلث، معلی، کوفی، عثمان طه، نیریزی تبدیل می‌کند.

مدیر این سایت اخیرا ربات تلگرامی مختص این کار را نیز با شناسه راه‌اندازی کرده است که البته فعلا فقط به خط نستعلیق پاسخ تصویری به متن ارسالی شما می‌دهد. در تستی که داشتیم، نتیجه خوب بود هرچند ده پانزده ثانیه انتظار نیاز دارد.

معرفی ربات: نستعلیق‌نویس!

خرید غذا

خبرگذاری خوزستان