مرکز ایران درگیر اختلال تلگرام

مرکز ایران درگیر اختلال تلگرام
مازندمجلس : بیشترین اختلال را امروز کاربران اروپایی تجربه کردند و کاربران ایتالیایی که بیشترین تعداد کاربران تلگرام در اروپا را دارند همچنان با مشکل اتصال روبرو هستند.
بیشترین اختلال نیز ایرانی ها در مرکز، شمال و شمال غربی تجربه کردند که تا این لحظه همچنان برخی کاربران در مرکز دچار مشکل هستند.
جدیدترین نقشه آنلاین اختلال تلگرام را در زیر مشاهده می کنید:
(اگر شما کاربر محترم نیز در اتصال به تلگرام دچار مشکل هستید، صبر پیشه کنید تا مشکل به زودی برطرف شود.از پاک کردن و نصب مجدد خودداری کنید)

مرکز ایران درگیر اختلال تلگرام

مازندمجلس : بیشترین اختلال را امروز کاربران اروپایی تجربه کردند و کاربران ایتالیایی که بیشترین تعداد کاربران تلگرام در اروپا را دارند همچنان با مشکل اتصال روبرو هستند.
بیشترین اختلال نیز ایرانی ها در مرکز، شمال و شمال غربی تجربه کردند که تا این لحظه همچنان برخی کاربران در مرکز دچار مشکل هستند.
جدیدترین نقشه آنلاین اختلال تلگرام را در زیر مشاهده می کنید:
(اگر شما کاربر محترم نیز در اتصال به تلگرام دچار مشکل هستید، صبر پیشه کنید تا مشکل به زودی برطرف شود.از پاک کردن و نصب مجدد خودداری کنید)
مرکز ایران درگیر اختلال تلگرام

عکس