مرندی: برخی مصاحبه های منتخبین تهران، نگران کننده است

مرندی: برخی مصاحبه های منتخبین تهران، نگران کننده است
مصاحبه هایی هم مثل همان مصاحبه موجود در تلگرام درباره حجاب، از برخی از این افراد منتشر شد که واقعا عجیب بود. اینها مسائل وحشتناکی است که من مانده بودم این افراد چگونه از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده بودند.

مرندی: برخی مصاحبه های منتخبین تهران، نگران کننده است

مصاحبه هایی هم مثل همان مصاحبه موجود در تلگرام درباره حجاب، از برخی از این افراد منتشر شد که واقعا عجیب بود. اینها مسائل وحشتناکی است که من مانده بودم این افراد چگونه از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده بودند.
مرندی: برخی مصاحبه های منتخبین تهران، نگران کننده است

فروش بک لینک