قتل با جوراب زنانه پایان تلگرام بازی یک زن

قتل با جوراب زنانه پایان تلگرام بازی یک زن
شهروند| تلگرام بازی زن جوان، درنهایت با یک جنایت تلخ پایان یافت. مرد جوان که از عضویت همسرش در گروه های مختلف تلگرامی خسته شده بود، او را با جوراب خفه کرد. این مرد پس از 18 روز فرار درنهایت خود را تسلیم پلیس کرد.
ماجرا به روز 27 اسفند سال گذشته برمی گردد. ساعت 45: 07 صبح آن روز به ماموران کلانتری 111 هفت چنار خبر وقوع یک جنایت رسید. جسد زنی جوان در خانه اش در خیابان هفت چنار- خیابان شهید حاتمی از سوی پسرش کشف شده بود. ماموران بلافاصله برای بررسی موضوع راهی محل شدند و تحقیقات خود را در این رابطه آغاز …

قتل با جوراب زنانه پایان تلگرام بازی یک زن

شهروند| تلگرام بازی زن جوان، درنهایت با یک جنایت تلخ پایان یافت. مرد جوان که از عضویت همسرش در گروه های مختلف تلگرامی خسته شده بود، او را با جوراب خفه کرد. این مرد پس از 18 روز فرار درنهایت خود را تسلیم پلیس کرد.
ماجرا به روز 27 اسفند سال گذشته برمی گردد. ساعت 45: 07 صبح آن روز به ماموران کلانتری 111 هفت چنار خبر وقوع یک جنایت رسید. جسد زنی جوان در خانه اش در خیابان هفت چنار- خیابان شهید حاتمی از سوی پسرش کشف شده بود. ماموران بلافاصله برای بررسی موضوع راهی محل شدند و تحقیقات خود را در این رابطه آغاز …
قتل با جوراب زنانه پایان تلگرام بازی یک زن

بک لینک