شوخی با خبر

شوخی با خبر
شوخی با خبر: شهرداری منطقه چهار کاشان در نوروز امسال سطح 100هزار متر مربع از معابر این منطقه را آسفالت کرد.
🔻آقای شهردار ، شما در منطقه تان معبر و خیابانی به نام بهارستان ندارید ؟!

شوخی با خبر: شهردار کاشان گفت،شهرداری کاشان برای بانوان شاغلی که نیاز به استراحت هم دارند برنامه دارد …
🔻آقای شهردار، دیر به فکر افتادید، تلگرام را طراحی کردند برای همین …

شوخی با خبر: مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی …

شوخی با خبر

شوخی با خبر: شهرداری منطقه چهار کاشان در نوروز امسال سطح 100هزار متر مربع از معابر این منطقه را آسفالت کرد.
🔻آقای شهردار ، شما در منطقه تان معبر و خیابانی به نام بهارستان ندارید ؟!

شوخی با خبر: شهردار کاشان گفت،شهرداری کاشان برای بانوان شاغلی که نیاز به استراحت هم دارند برنامه دارد …
🔻آقای شهردار، دیر به فکر افتادید، تلگرام را طراحی کردند برای همین …

شوخی با خبر: مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی …
شوخی با خبر

بک لینک