شهید «مدافع حرم» در اردوی جهادی

شهید «مدافع حرم» در اردوی جهادی
صفحه تلگرام «خط شکن» تصویری از شهید مدافع حرم «احمد حاجیوند الیاسی» منتشر کرد.

شهید «مدافع حرم» در اردوی جهادی

صفحه تلگرام «خط شکن» تصویری از شهید مدافع حرم «احمد حاجیوند الیاسی» منتشر کرد.
شهید «مدافع حرم» در اردوی جهادی