شایعه این روزها در برخی کانالهای تلگرام: قراردادهای میلیاردی یک بانک با رسانه ها برای عدم اطلاع رسانی در مورد تخلفاتش

شایعه این روزها در برخی کانالهای تلگرام: قراردادهای میلیاردی یک بانک با رسانه ها برای عدم اطلاع رسانی در مورد تخلفاتش
شنیده شده آقای “ش” مدیر عامل سابق یکی از بانک های کشور اخیرا توسط نهادهای نظارتی و امنیتی تحت پیگرد است.
وی تخلفات متعددی را در زیر مجموعه خود داشته و همین موضوع سبب شده تا نهادهای مربوطه فعالیت این بانک را به شدت رصد کنند.
این بانک وابستگی هایی هم به یکی از نهادهای دولتی دارد.
فارغ از اینکه این موضوع صحت داشته باشد یا خیر باید گفت این موضوع درباره مدیری که الان نمیتواند پاسخگو باشد اخلاقی نیست

شایعه این روزها در برخی کانالهای تلگرام: قراردادهای میلیاردی یک بانک با رسانه ها برای عدم اطلاع رسانی در مورد تخلفاتش

شنیده شده آقای “ش” مدیر عامل سابق یکی از بانک های کشور اخیرا توسط نهادهای نظارتی و امنیتی تحت پیگرد است.
وی تخلفات متعددی را در زیر مجموعه خود داشته و همین موضوع سبب شده تا نهادهای مربوطه فعالیت این بانک را به شدت رصد کنند.
این بانک وابستگی هایی هم به یکی از نهادهای دولتی دارد.
فارغ از اینکه این موضوع صحت داشته باشد یا خیر باید گفت این موضوع درباره مدیری که الان نمیتواند پاسخگو باشد اخلاقی نیست
شایعه این روزها در برخی کانالهای تلگرام: قراردادهای میلیاردی یک بانک با رسانه ها برای عدم اطلاع رسانی در مورد تخلفاتش

نفت آموزش پرورش دولتی