شایعه استعفای حسن روحانی چگونه و توسط چه کسانی منتشر شد؟

شایعه استعفای حسن روحانی چگونه و توسط چه کسانی منتشر شد؟
تلاش حامیان دولت در لبنان بر ارتباط گیری با رسانه های لبنانی متمایل به امریکا و غرب از جمله “روزنامه المستقبل” متعلق به “سعد حریری” که گرایشات ضد حزب الله لبنان در آن برجسته است متمرکز شده تا از طریق استفاده از ظرفیت این رسانه ها، اخبار و گزارشهایی که در داخل ایران امکان انتشار ندارند را ابتدا در رسانه های لبنانی منتشر و سپس از طریق شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام در داخل ایران بازنشر نمایند.

شایعه استعفای حسن روحانی چگونه و توسط چه کسانی منتشر شد؟

تلاش حامیان دولت در لبنان بر ارتباط گیری با رسانه های لبنانی متمایل به امریکا و غرب از جمله “روزنامه المستقبل” متعلق به “سعد حریری” که گرایشات ضد حزب الله لبنان در آن برجسته است متمرکز شده تا از طریق استفاده از ظرفیت این رسانه ها، اخبار و گزارشهایی که در داخل ایران امکان انتشار ندارند را ابتدا در رسانه های لبنانی منتشر و سپس از طریق شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام در داخل ایران بازنشر نمایند.
شایعه استعفای حسن روحانی چگونه و توسط چه کسانی منتشر شد؟

بک لینک