سبکی تحمل ناپذیر شهر

سبکی تحمل ناپذیر شهر
یک. دیروز کرگدن درنیامد. سه شنبه بعد هم درنمی آید… گفته بودم که در سال جدید مستقل درمی آییم. اگر طالب کرگدنید باید صبر کنید تا هفت اردیبهشت. بی حرف پیش از هفتم اردیبهشت کرگدن مستقل به دنیا می آید. اما اگر برای قصه ها و شعرها و بعضی نوشته های کرگدن دل تان تنگ شده، اگر روی گوشی تان تلگرام دارید می توانید وصل به کانال کرگدن شوید و بعضی از نوشته های کرگدنی را بشنوید: آدرس کانال ما هست:
https://telegram.me/kargadanmagazine
به اسم هفته نامه کرگدن. فکر نکنم بدتان بیاید. با شناختی که از شما دارم احتمالا …

سبکی تحمل ناپذیر شهر

یک. دیروز کرگدن درنیامد. سه شنبه بعد هم درنمی آید… گفته بودم که در سال جدید مستقل درمی آییم. اگر طالب کرگدنید باید صبر کنید تا هفت اردیبهشت. بی حرف پیش از هفتم اردیبهشت کرگدن مستقل به دنیا می آید. اما اگر برای قصه ها و شعرها و بعضی نوشته های کرگدن دل تان تنگ شده، اگر روی گوشی تان تلگرام دارید می توانید وصل به کانال کرگدن شوید و بعضی از نوشته های کرگدنی را بشنوید: آدرس کانال ما هست:
https://telegram.me/kargadanmagazine
به اسم هفته نامه کرگدن. فکر نکنم بدتان بیاید. با شناختی که از شما دارم احتمالا …
سبکی تحمل ناپذیر شهر

خرید بک لینک