زنده باد تلگرام

زنده باد تلگرام
پلشتی اقتصادی ای که اینک در قالب فیش های حقوقی نجومی نمایان شده، در یک اقتصاد غیرشفاف وجود دارد، ثانیا برای اینکه از آلودگی های اقتصادی کاسته شود، بی تردید باید با همه ابزار لازم به مبارزه ای تن داد که نتیجه آن پیروزی شفافیت باشد.

زنده باد تلگرام

پلشتی اقتصادی ای که اینک در قالب فیش های حقوقی نجومی نمایان شده، در یک اقتصاد غیرشفاف وجود دارد، ثانیا برای اینکه از آلودگی های اقتصادی کاسته شود، بی تردید باید با همه ابزار لازم به مبارزه ای تن داد که نتیجه آن پیروزی شفافیت باشد.
زنده باد تلگرام

عکس جدید اینستاگرام