روبات ها؛ معضلی در تلگرام

روبات ها؛ معضلی در تلگرام
افزایش استفاده از روبات ها در تلگرام، موجب نشر مطالب دروغین در این شبکه ی اجتماعی شده است. به این مشکل، استفاده ی تروریست ها را نیز باید افزود.

روبات ها؛ معضلی در تلگرام

افزایش استفاده از روبات ها در تلگرام، موجب نشر مطالب دروغین در این شبکه ی اجتماعی شده است. به این مشکل، استفاده ی تروریست ها را نیز باید افزود.
روبات ها؛ معضلی در تلگرام

بک لینک