دستگیری پلیس فتای قلابی فعال در کانال تلگرام

دستگیری پلیس فتای قلابی فعال در کانال تلگرام
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری متهمی که با عنوان پلیس فتا در کانال تلگرام فعالیت می کرد، خبر داد.

دستگیری پلیس فتای قلابی فعال در کانال تلگرام

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری متهمی که با عنوان پلیس فتا در کانال تلگرام فعالیت می کرد، خبر داد.
دستگیری پلیس فتای قلابی فعال در کانال تلگرام

car