داستانی جالب از آثار دعا کردن برای مومنان در قنوت نماز وتر

داستانی جالب از آثار دعا کردن برای مومنان در قنوت نماز وتر
وارث: مرحوم میرزا جواد اقا ملکی تبریزی بعد از درس به حجره ی یکی از طلبه ها رفتند.
چند دقیقه ای در انجا حضور داشته و بعد بیرون امدند.

وقتی از اقا پرسیدند ، دلیل حضورتان در حجره ان طلبه چه بود ؟!
فرموده بودند: آن طلبه دیشب در قنوت نماز وتر نماز شب اش مرا دعا کرده بود و به سبب دعای او ، نفحاتی به بنده رسید.
لذا به عنوان تشکر و برای آنکه به او تفقدی کرده باشم ، به حجره اش رفتم .
منبع:کانال تلگرام مطالب جامع نماز
/1102001307

داستانی جالب از آثار دعا کردن برای مومنان در قنوت نماز وتر

وارث: مرحوم میرزا جواد اقا ملکی تبریزی بعد از درس به حجره ی یکی از طلبه ها رفتند.
چند دقیقه ای در انجا حضور داشته و بعد بیرون امدند.

وقتی از اقا پرسیدند ، دلیل حضورتان در حجره ان طلبه چه بود ؟!
فرموده بودند: آن طلبه دیشب در قنوت نماز وتر نماز شب اش مرا دعا کرده بود و به سبب دعای او ، نفحاتی به بنده رسید.
لذا به عنوان تشکر و برای آنکه به او تفقدی کرده باشم ، به حجره اش رفتم .
منبع:کانال تلگرام مطالب جامع نماز
/1102001307
داستانی جالب از آثار دعا کردن برای مومنان در قنوت نماز وتر

خرید بک لینک