تلگرام کانال های مستهجن و غیر اخلاقی را فیلتر کرد

تلگرام کانال های مستهجن و غیر اخلاقی را فیلتر کرد
تلگرام کانال هایی با عناوین مختلف حاوی محتوای مستهجن و غیر اخلاقی را فیلتر کرد. به نظر می رسد تلگرام برای مسدود کردن محتواهای غیر اخلاقی دست به کار شده است.

تلگرام کانال های مستهجن و غیر اخلاقی را فیلتر کرد

تلگرام کانال هایی با عناوین مختلف حاوی محتوای مستهجن و غیر اخلاقی را فیلتر کرد. به نظر می رسد تلگرام برای مسدود کردن محتواهای غیر اخلاقی دست به کار شده است.
تلگرام کانال های مستهجن و غیر اخلاقی را فیلتر کرد

فروش بک لینک