تلگرام همسر ندارد!

تلگرام همسر ندارد!
حوادث

بحث فعالیت سایت های همسریابی مدت هاست که در جامعه ما مطرح بوده و در این مدت واکنش های متفاوتی را به همراه داشته است؛ اما آنچه باعث شده این روزها به این موضوع پررنگ تر از گذشته پرداخته شود، ظهور برخی کانال های تلگرامی همسریابی است.
عده ای از جوانان با اعتماد به این سایت ها و کانال ها تلاش دارند تا آینده ای را برای خودشان بسازند؛ این در حالی است که برخی از ریشه با این موضوع مخالفند و اعتماد دیگران به این سایت ها برایشان خنده دار است.
به گزارش ایسنا، ناصر صبحی قراملکی، مدیرکل دفتر برنامه …

تلگرام همسر ندارد!

حوادث

بحث فعالیت سایت های همسریابی مدت هاست که در جامعه ما مطرح بوده و در این مدت واکنش های متفاوتی را به همراه داشته است؛ اما آنچه باعث شده این روزها به این موضوع پررنگ تر از گذشته پرداخته شود، ظهور برخی کانال های تلگرامی همسریابی است.
عده ای از جوانان با اعتماد به این سایت ها و کانال ها تلاش دارند تا آینده ای را برای خودشان بسازند؛ این در حالی است که برخی از ریشه با این موضوع مخالفند و اعتماد دیگران به این سایت ها برایشان خنده دار است.
به گزارش ایسنا، ناصر صبحی قراملکی، مدیرکل دفتر برنامه …
تلگرام همسر ندارد!

بک لینک رنک 8

اسکای نیوز