تلگرام در ماه چندمیلیارد تومان از ایرانی ها به جیب می زند؟

تلگرام در ماه چندمیلیارد تومان از ایرانی ها به جیب می زند؟
فعال و کارشناس فضای مجازی در پاسخ به این سوال که حساب کرده اید که چقدر در ماه از پول ایرانی به جیب شرکت های خارجی می رود؟

تلگرام در ماه چندمیلیارد تومان از ایرانی ها به جیب می زند؟

فعال و کارشناس فضای مجازی در پاسخ به این سوال که حساب کرده اید که چقدر در ماه از پول ایرانی به جیب شرکت های خارجی می رود؟
تلگرام در ماه چندمیلیارد تومان از ایرانی ها به جیب می زند؟

ganool review