ایوبی و موحد در عیادت از کیارستمی

ایوبی و موحد در عیادت از کیارستمی
حجت الله ایوبی از دیدارش به همراه محمد علی موحد از عباس کیارستمی خبر داد.
به گزارش ایسنا، رییس سازمان سینما یی در مطلبی با عنوان «نیت خیرمگردان که مبارک فالیست» نوشت:«اینک که عباس آقا کیارستمی سرحالتر شده، با خودم گفتم چه هدیه ای بهتر از نفس گرم استاد محمد علی موحد. به دامادش تلگرام کردم حس و حال عباس آقا را و خواستم که اگر ممکن است با راوی مقالات شمس به دیدارش برویم. و این پاسخ استاد موحد برایم از سوی داماد نازنینش ارسال شد که استاد فرمودند «نیت خیر مگردان که مبارک فالیست..». و به فال نیک می …

ایوبی و موحد در عیادت از کیارستمی

حجت الله ایوبی از دیدارش به همراه محمد علی موحد از عباس کیارستمی خبر داد.
به گزارش ایسنا، رییس سازمان سینما یی در مطلبی با عنوان «نیت خیرمگردان که مبارک فالیست» نوشت:«اینک که عباس آقا کیارستمی سرحالتر شده، با خودم گفتم چه هدیه ای بهتر از نفس گرم استاد محمد علی موحد. به دامادش تلگرام کردم حس و حال عباس آقا را و خواستم که اگر ممکن است با راوی مقالات شمس به دیدارش برویم. و این پاسخ استاد موحد برایم از سوی داماد نازنینش ارسال شد که استاد فرمودند «نیت خیر مگردان که مبارک فالیست..». و به فال نیک می …
ایوبی و موحد در عیادت از کیارستمی

فروش بک لینک