افشای راز دزدان شوم در تلگرام

افشای راز دزدان شوم در تلگرام
دزدان نقابدار که در لرستان ویلای مادر و دختری را هدف دستبرد شیطانی قرار داده بودند در تلگرام ردیابی شدند.این مردان خشن پس از سرقت و اذیت و آزار مادر و دختر به کرج گریخته بودند.

افشای راز دزدان شوم در تلگرام

دزدان نقابدار که در لرستان ویلای مادر و دختری را هدف دستبرد شیطانی قرار داده بودند در تلگرام ردیابی شدند.این مردان خشن پس از سرقت و اذیت و آزار مادر و دختر به کرج گریخته بودند.
افشای راز دزدان شوم در تلگرام

خرید بک لینک