اطلاعات خصوصی مشترکان ایرانسل لو رفت

اطلاعات خصوصی مشترکان ایرانسل لو رفت
روباتی در تلگرام طی روزهای اخیر با دریافت شماره های ایرانسل، اقدام به افشای اطلاعات کاربران اپراتور دوم ارتباطی کرد.

اطلاعات خصوصی مشترکان ایرانسل لو رفت

روباتی در تلگرام طی روزهای اخیر با دریافت شماره های ایرانسل، اقدام به افشای اطلاعات کاربران اپراتور دوم ارتباطی کرد.
اطلاعات خصوصی مشترکان ایرانسل لو رفت

تکنولوژی جدید