اختلال در دسترسی به تلگرام!/ توضیح تلگرام درباره این موضوع

اختلال در دسترسی به تلگرام!/ توضیح تلگرام درباره این موضوع
دسترسی به شبکه اجتماعی تلگرام از ساعتی پیش با اختلال روبرو شده و کاربران مناطق خاورمیانه، شمال آفریقا و اروپا نمی توانند از این شبکه اجتماعی استفاده کنند.

اختلال در دسترسی به تلگرام!/ توضیح تلگرام درباره این موضوع

دسترسی به شبکه اجتماعی تلگرام از ساعتی پیش با اختلال روبرو شده و کاربران مناطق خاورمیانه، شمال آفریقا و اروپا نمی توانند از این شبکه اجتماعی استفاده کنند.
اختلال در دسترسی به تلگرام!/ توضیح تلگرام درباره این موضوع

بک لینک رنک 5

روزنامه قانون