آخرین گپ مجازی محیط بان شهید

آخرین گپ مجازی محیط بان شهید
شهادت سه محیط بان در کمتر از 48 ساعت واکنش های زیادی در فضای مجازی به دنبال داشت. از این میان حادثه تیراندازی به منوچهر شجاعی محیط بان پارک ملی بمو در استان فارس آخرین خبر غم انگیز محیط زیستی در روزهای اخیر است. این تصویر، آخرین گپ مجازی محیط بان فارس است که در تلگرام دست به دست می شود

آخرین گپ مجازی محیط بان شهید

شهادت سه محیط بان در کمتر از 48 ساعت واکنش های زیادی در فضای مجازی به دنبال داشت. از این میان حادثه تیراندازی به منوچهر شجاعی محیط بان پارک ملی بمو در استان فارس آخرین خبر غم انگیز محیط زیستی در روزهای اخیر است. این تصویر، آخرین گپ مجازی محیط بان فارس است که در تلگرام دست به دست می شود
آخرین گپ مجازی محیط بان شهید

ایرانی