کاربران ایرانی تلگرام چند نفرند؟

کاربران ایرانی تلگرام چند نفرند؟
طبق نظرسنجی که انجام داده ایم ۵۳ درصد مردم عضو شبکه های اجتماعی هستند و تلگرام بیشترین محبوبیت را دارد که چیزی برابر ۲۸ میلیون نفر می شود.

کاربران ایرانی تلگرام چند نفرند؟

طبق نظرسنجی که انجام داده ایم ۵۳ درصد مردم عضو شبکه های اجتماعی هستند و تلگرام بیشترین محبوبیت را دارد که چیزی برابر ۲۸ میلیون نفر می شود.
کاربران ایرانی تلگرام چند نفرند؟

دانلود آهنگ آذری