هتک حرمت مسجد «پتسدام» در آلمان

هتک حرمت مسجد «پتسدام» در آلمان
یک گروه افراطی با قراردادن سر بریده شده یک خوک جلوی در مسجدی در پتسدام، مرکز ایالت براندنبورگ آلمان به مسلمانان
اهانت کردند.
به گزارش کانال تلگرام رایزنی فرهنگی ایران در آلمان، یک گروه افراطی با قراردادن سر بریده یک خوک جلوی در مسجد پتسدام، اقدام به هتک حرمت این مسجد کردند.
این محل تنها مسجد در پتسدام است و اخیراً با کمبود فضا برای نمازگزاران مواجه شده است.
شهردار پتسدام پیش تر قول همکاری برای تدارک یک مکان بزرگ تر با کاربری مسجد داده بود.
امام جماعت این مسجد علیه حزب افراطی «جایگزین برای آلمان» …

هتک حرمت مسجد «پتسدام» در آلمان

یک گروه افراطی با قراردادن سر بریده شده یک خوک جلوی در مسجدی در پتسدام، مرکز ایالت براندنبورگ آلمان به مسلمانان
اهانت کردند.
به گزارش کانال تلگرام رایزنی فرهنگی ایران در آلمان، یک گروه افراطی با قراردادن سر بریده یک خوک جلوی در مسجد پتسدام، اقدام به هتک حرمت این مسجد کردند.
این محل تنها مسجد در پتسدام است و اخیراً با کمبود فضا برای نمازگزاران مواجه شده است.
شهردار پتسدام پیش تر قول همکاری برای تدارک یک مکان بزرگ تر با کاربری مسجد داده بود.
امام جماعت این مسجد علیه حزب افراطی «جایگزین برای آلمان» …
هتک حرمت مسجد «پتسدام» در آلمان

لوکس بلاگ