مسبب قطعی های اخیر «تلگرام» مشخص شد

مسبب قطعی های اخیر «تلگرام» مشخص شد
به روزرسانی های اخیر پس از نصب Bot API 2.0 و ادیت هسته اصلی اپلیکیشن تلگرام توسط برنامه نویسان این مجموعه دلیل اختلالات چندروزه است.

مسبب قطعی های اخیر «تلگرام» مشخص شد

به روزرسانی های اخیر پس از نصب Bot API 2.0 و ادیت هسته اصلی اپلیکیشن تلگرام توسط برنامه نویسان این مجموعه دلیل اختلالات چندروزه است.
مسبب قطعی های اخیر «تلگرام» مشخص شد