ما انتقاد نکنیم ولی آقای جاودانی شوخی کند!

ما انتقاد نکنیم ولی آقای جاودانی شوخی کند!
خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام :
رضا جاودانی مجری برنامه ۲۰۱۶ هم از رسانه ها و فضای مجازی برای انتقاد های این روزهای شان از نوع کار آنها گلایه کرد. او که شب قبل چندباری از مدیران تلویزیون برای اینکه نمی گذارند از واژه تلگرام استفاده کنند شاکی شد و انتقاد کرد تا دیگر همان فضای مجازی را هم در برنامه شب بعدش خیلی نتوانند به زبان بیاورند ، وقتی رضایی “>امیر حاج رضایی می گفت می ترسد انتقاد کند و به او بتازند ، گفت:«هرچه بگوییم یک گروهی یک چیزی می نویسند.» او درباره منتقد منصف هم …

ما انتقاد نکنیم ولی آقای جاودانی شوخی کند!

خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام :
رضا جاودانی مجری برنامه ۲۰۱۶ هم از رسانه ها و فضای مجازی برای انتقاد های این روزهای شان از نوع کار آنها گلایه کرد. او که شب قبل چندباری از مدیران تلویزیون برای اینکه نمی گذارند از واژه تلگرام استفاده کنند شاکی شد و انتقاد کرد تا دیگر همان فضای مجازی را هم در برنامه شب بعدش خیلی نتوانند به زبان بیاورند ، وقتی رضایی “>امیر حاج رضایی می گفت می ترسد انتقاد کند و به او بتازند ، گفت:«هرچه بگوییم یک گروهی یک چیزی می نویسند.» او درباره منتقد منصف هم …
ما انتقاد نکنیم ولی آقای جاودانی شوخی کند!

دانلود سرا