قابلیتهای جدید تلگرام چیست؟

قابلیتهای جدید تلگرام چیست؟
تلگرام در نسخه ۳.۱۰ خود، به کاربران قابلیت پیش نویس کردن پیام ها و مشاهده تصویر در تصویر را ارایه کرده است.

قابلیتهای جدید تلگرام چیست؟

تلگرام در نسخه ۳.۱۰ خود، به کاربران قابلیت پیش نویس کردن پیام ها و مشاهده تصویر در تصویر را ارایه کرده است.
قابلیتهای جدید تلگرام چیست؟