علیکم بالمتون

علیکم بالمتون
سایت تابناک، در بخش سیاسی نقل قولی از آقای جعفر شجونی آورده که به نظرم قابل تامل است: «منظور آقا این بود که اگر احمدی نژاد می خواهد کاندیدا بشود، در موعد قانونی ثبت نام و فعالیت کند وگرنه منظور ایشان عدم شرکت در انتخابات نبوده است.» این حرف را بیشتر رفقا به شوخی گرفته اند و برای ادخال سرور در قلب برادران شان، آن را برای هم
تلگرام کرده اند. شوخی هم نباشد کسی جدی اش
نمی گیرد. حزب اللهی یا ضدانقلاب، هرکس اصل خبر را شنیده باشد، می داند که چنین برداشتی از ماجرا غلط است، بلکه غلط اندر غلط اندر غلط است. …

علیکم بالمتون

سایت تابناک، در بخش سیاسی نقل قولی از آقای جعفر شجونی آورده که به نظرم قابل تامل است: «منظور آقا این بود که اگر احمدی نژاد می خواهد کاندیدا بشود، در موعد قانونی ثبت نام و فعالیت کند وگرنه منظور ایشان عدم شرکت در انتخابات نبوده است.» این حرف را بیشتر رفقا به شوخی گرفته اند و برای ادخال سرور در قلب برادران شان، آن را برای هم
تلگرام کرده اند. شوخی هم نباشد کسی جدی اش
نمی گیرد. حزب اللهی یا ضدانقلاب، هرکس اصل خبر را شنیده باشد، می داند که چنین برداشتی از ماجرا غلط است، بلکه غلط اندر غلط اندر غلط است. …
علیکم بالمتون

عرفان دینی